Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Plików Cookies Google. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na ich użycie.

Oferta

Zarządzanie nieruchomościami


1. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej, obsługa prawna
    1) reprezentowanie wspólnoty:
 • przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • w relacjach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali
    2) negocjowanie i zawieranie umów w sprawach:
 • dostaw mediów
 • utrzymania porządku i czystości
 • konserwacji bieżącej, przeglądów technicznych i usuwania awarii
 • prowadzenia rachunku bankowego
 • ubezpieczenia nieruchomości itp.
    3) sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, uchwał, protokołów.


2. Obsługa księgowa
 • prowadzenie ewidencji finansowej wspólnoty
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty
 • terminowe regulowanie zobowiązań wspólnoty wobec dostawców mediów i usług
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej przypadających na każdego właściciela oraz rozliczeń tych kosztów utrzymania lokali, w których pośredniczy wspólnota mieszkaniowa (woda i ścieki, ciepło).

3. Dochodzenie należności
 • monitorowanie płatności
 • przygotowanie okresowych informacji o stanie rozliczeń finansowych
 • ściąganie należnych wspólnocie opłat - postępowanie polubowne, sądowe i komornicze.

4. Obsługa administracyjna
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych i bieżący nadzór nad ich realizacją
 • dbanie o utrzymanie czystości i porządku
 • prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów
 • prowadzenie i udostępnianie właścicielom dokumentacji wspólnoty
 • prowadzenie korespondencji wspólnoty z kontrahentami i urzędami
 • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli
 • sporządzanie okresowych sprawozdań oraz projektu planu gospodarczego.

5. Obsługa techniczna nieruchomości
 • organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego budynku (przeglądów)
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej przewidzianej przez prawo budowlane
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii i usuwanie ich
 • bieżące utrzymanie nieruchomości (konserwacja, drobne naprawy).

Zakres usługi jest dostosowywany do oczekiwań właścicieli i uzgadniany w drodze negocjacji. 
Usługa może obejmować wszystkie wyżej wymienione elementy lub tylko niektóre.
Wybór i decyzja należy do Klienta.

Oferuję również wsparcie merytoryczne, bez przejmowania zarządzania. 
Patrz niżej: pomoc i doradztwo.

Pomoc i doradztwo

 1. Przy tworzeniu nowej wspólnoty mieszkaniowej
 2. Przy powoływaniu zarządu w istniejącej wspólnocie i jej organizacji
 3. W procesie uwalniania się wspólnot mieszkaniowych od administratorów gminnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych)
 4. W procesie organizacji wspólnoty mieszkaniowej w budynku spółdzielni mieszkaniowej
 5. Przy rejestracji w Urzędzie Statystycznym (REGON) i Urzędzie Skarbowym (NIP), przy zakładaniu konta w banku
 6. Przy zmianie sposobu zarządu - z zarządu powierzonego na właścicielski
 7. Przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej: uchwał, regulaminów, protokołów, sprawozdań zarządu, rocznych planów gospodarczych, kalkulacji opłat, umów.

Co mnie wyróżnia?

 1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych
 2. Indywidualne podejście do klienta
 3. Przejrzysta i czytelna sprawozdawczość finansowa
 4. Sprawna windykacja należności wspólnoty mieszkaniowej
 5. Rzetelność, uczciwość i kompetencja
 6. Konkurencyjne ceny

   Moje standardy

  1. Umowa o zarządzanie z pełną gwarancją bezpieczeństwa prawnego dla wspólnoty.
  2. Ubezpieczenie budynku / budynków wspólnoty od klęsk żywiołowych i OC.
  3. Przestrzeganie przepisów prawa, w tym wykonywanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeglądy).
  4. Własne konto bankowe dla każdej wspólnoty.
  5. Gromadzenie środków na remonty (fundusz remontowy).
  6. Partnerstwo i współpraca z właścicielami oraz zarządem wspólnoty.

  Dołącz do grona naszych klientów!

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:
            lub: posesja@zarzadca.pl 
  • zadzwoń: tel. 88-66-55-347